Congratulations to Gauss Boys - Prof. Robin Bing-Yu Chen, Liwei Chan, Rong-Hao Liang, Han-Chih Kuo, Hung-Yu Tseng and Chuan-Xhyuan Peng.

封面圖片: 
Body: 

GaussToys hits NTU's headline!Congratulations to Gauss Boys - Prof. Robin Bing-Yu Chen, Liwei Chan, Rong-Hao Liang, Han-Chih Kuo, Hung-Yu Tseng and Chuan-Xhyuan Peng.

English