2014

Kuan-Ho Huang, Shao-An Lin, Shin-Yann Ho, Yi-Chen Lin, I-Wu Lu, Jie-Cheng Huang, and Chun-Ting Chou, Analysis of a Prioritized Medium Access Control for 2-Hop Machine-to-Machine (M2M) Communication Networks, in IEEE International Conference on Communications- Communications: Centrepoint of The Digital Economy, 2014.

2013

Chen-Yu Hsu, Chi-Hsien Yen, and Chun-Ting Chou, An Adaptive Multichannel Protocol for Large scale Machine-to-Machine (M2M) Networks, in IWCMC2013 - M2M & IoT, 2013.
Chun-Yu Chen, Yu-Jen Ku, Chih-Wei Ho, Yan-Ze Lin, and Chung-Ting Chou, A Green Context-Aware Platform for Smart Living, in IEEE 6th International Conference on Service-Oriented Computing and Applications, 2013.